Examenbundel 2015/2016: Basiswoordenlijst (aggravate t/m awkward)

Bij methode Examenwoorden Engels deel 15/16 aangemaakt op 08-04-2020 door lucas en inmiddels 275 keer bekeken.
Leerjaar: 6

Vragen

to aggravate (aggravation) = verergeren, ergeren
to agree with = instemmen met, het eens zijn met
to alienate (alienation) = vervreemden
to allege = beweren
allegedly = naar men zegt
allowance = toelage
ally = bondgenoot
to alter (alteration) = veranderen
ambiguous (ambiguity) = dubbelzinnig
to amount to = bedragen, neerkomen op
ancestor = voorouder
ancient = heel oud
to announce (announcement) = aankondigen
to annoy (annoyance) = irriteren
annual = jaarlijks
anxious (anxiety) = bezorgd, angstig
apparent = ogenschijnlijk, schijnbaar, blijkbaar
to appeal to (appeal) = aantrekkingskracht hebben op, een beroep doen op
to apply (application) = toepassen
to apply for (application) = solliciteren naar, aanvragen
to appoint = benoemen
appointment = afspraak, benoeming
to approach (approach) = (be)naderen, aanpakken
appropriate = geschikt, passend
to approve (approval) = goedkeuren
apt = toepasselijk, geneigd
abritrary = willekeurig
to argue (argument) = redeneren, beweren, ruzie hebben
as for = wat betreft
to aspire to (aspiration) = ernaar streven te
to assemble (assembly) = (zich) verzamelen
to assert (assertion) = verklaren, beweren
to assess (assessment) = beoordelen
to assume (assumption) = aannemen, ervan uitgaan, op zich nemen
to attach to (attachment) = hechten aan
to attempt (attempt) = proberen, pogen
to attend (attendance) = aanwezig zijn bij
attitude = houding, mentaliteit
to attribute to = toeschrijven aan
to auction (auction) = veilen
available (availability) = beschikbaar
average = gemiddeld, doorsnee
to avoid = vermijden
aware(ness) = bewust(zijn)
award = prijs, beloning
awe = ontzag
awkward = onhandig, lastig