Emotions

Bij methode Follow Up aangemaakt op 11-03-2022 door david en inmiddels 29 keer bekeken.
Leerjaar: 3 Niveau: vwo

Vragen

relatie = relationship
verloofd = engaged
verloving = engagement
vieren = to celebrate
scheiden = to divorce
scheiding = divorce
vanwege = because of
samenwonen = to live together
uit elkaar gaan = to seperate
alleenstaand = single
in de steek laten = to desert
grootbrengen = to raise
pleegouders = foster parents
stiefvader = stepfather
familielid = relative
wees = orphan
voorouder = ancestor
afstammen (van) = to descend (from)
afstammeling = descendant
vrijgezel = bachelor
ouderlijk = parental
volwassene = adult
volwassen = grown-up
beschouwen = to consider
kennis = acquaintance
opvallend = striking
gemeen / gemeenschappelijk = in common
onder = among
te danken hebben (aan) = to owe (to)
verbazen1 = to astonish
verbazing1 = astonishment
verbazen2 = to amaze
verbazingwekkend = amazing
verbazing2 = amazement
opgelucht = relieved
opluchting = relief
verzoenen = to reconcile
dwaas = silly
spanning = suspense
indruk = impression
indrukwekkend = impressive
bang zijn / vrezen = to fear
angst = fear
gunst = favour
gillen = to scream
verbijsteren = to stun
ontroeren = to move
trots1 = pride
trots2 = proud
humeur = temper
opscheppen / pochen = to boast
met tegenzin = reluctantly
tegenzin = reluctance
van streek = upset
van streek maken = to upset
walging / afschuw = disgust
walgelijk = disgusting
zich beheersen = to control oneself
zelfbeheersing = self control
band = tie / bond
buitengewoon = extraordinary
zich zorgen maken = to worry
bezorgd = worried / concerned
bezorgheid / zorg = worry / concern
dankbaar = grateful
dankbaarheid = gratitude
verontwaardigd = indignant
verontwaardiging = indignation
drukte = fuss
gespannen = tense
spanning = tension
benijden = to envy
afgunst / jaloezie = jealousy / envy
jaloers (op) = jealous of / envious of
toevertrouwen = to confide
vertrouwen = confidence
vertrouwelijk = confidential
vol vertrouwen = confident
(on)oprecht = (in)sincere
oprechtheid = sincerity
genegenheid / liefde = affection
erg veel houden van = to adore
waarderen = to appreciate
waardering = appreciation
verlegenheid = embarrassment
pijnlijk = embarrassing
wraak = revenge
wreken = to revenge
smeken = to beg
beven = to tremble
woede = rage
wrok = grudge
lastigvallen = to bother
dwarszitten = to bother
minachting = contempt
schitterend1 = marvellous
schitterend2 = gorgeous / magnificent / marvellous
hartstocht / liefde = passion
hartstochtelijk = passionate
wanhoop = despair
wanhopen = to despair
wanhopig = desperate
overdrijven = to exaggerate
verlangen naar = to long for
geruststellen = to reassure
vreugde = delight / joy
haat = hatred / hate
dulden / verdragen = to tolerate
(on)draaglijk = (in)tolerable
tegenover = towards
(on)verdraagzaam = (in)tolerant
onverdraagzaamheid = intolerance
rekening houden met = to take into consideration / to take into account
bewonderen = to admire
bewondering = admiration
bewonderenswaardig = admirable
bezeten (van) = obsessed (with)
walgen van = to loathe
ergeren / irriteren = to annoy / to irritate
wroeging = remorse
verlegen = shy / timid
stemming = mood
teleurstellen = to disappoint
teleurstelling = disappointment
aantrekken = to appeal to
aantrekkingskracht = appeal
verdriet = sorrow / grief
rouwen om = to mourn
gevoelig (voor) = sensitive (to)
gevoeligheid (voor) = sensitivity (to)
opgewekt = cheerful
erg vreemd = weird
medelijden = pity
bang maken = to scare / to frighten
het zat zijn = to be fed up with
woede = anger
geremd = inhibited
remming = inhibition
omhelzen = to embrace
(aan)drang = urge