Hoofdstuk 3 - Follow up 31-40

Bij methode Follow Up aangemaakt op 14-01-2020 door lucas en inmiddels 318 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

to pollute = vervuilen
pollution = vervuiling
environment = milieu
environmental = milieu-
forest = woud
enormous(huge)(vast) = enorm
sanctuary = reservaat
rare = zeldzaam
species = soort
(to vanish) to disappear = verdwijnen
summit = top
to cover = bedekken
(in)visible = (on)zichtbaar
steep = steil
slope = helling
edge = rand
landmark = baken / herkenningspunt
mountain range = bergketen
track = pad / spoor
cave = grot
beyond = achter / voorbij
earthquake = aardbeving
disaster = ramp
(calamity)catastrophe = ramp
disastrous = rampzalig
habitat = biotoop / leefgebied
desert = woestijn
to wander = zwerven
gipsy = zigeuner
to generate = opwekken
scenery = natuurschoon
natural resources = natuurlijke rijkdommen
to exploit = exploiteren
exploitation = exploitatie
to spoil = bederven
to spoil = verwennen
litter(rubbish) = afval / rommel
dustbin = vuilnisbak
solar = zonne-
waste = afval
factory(plant) = fabriek
to dump = storten
to release = lozen
radiation = straling
layer = laag
acid = zuur
peninsula = schiereiland
mainland = vasteland
plain = vlakte
avalanche = lawine
glacier = gletsjer
universe = heelal
general = algemeen
universal = universeel
to conserve = behouden
conservation = milieubeheer
conservationist = milieubeschermer
environmentalist = milieubeschermer)
power station = elektriciteitscentrale
(unleaded) lead free = loodvrij
toxic = giftig
endangered species = bedreigde diersoort
extinct = uitgestorven
extinction = uitsterving
to threaten = bedreigen
threat = bedreiging
to contaminate = besmetten
contamination = besmetting
to depend (on) = afhangen (van)
dependent (on) = afhankelijk (van)
globe = wereld (wereldbol)
global = wereldwijd
at the expense of = ten koste van
variety = verscheidenheid
various = verschillende
rural = landelijk (plattelands-)
to insulate = isoleren
insulation = isolatie
to bring about = teweegbrengen
to dispose of = opruimen
the disposal = het opruimen
disposable = wegwerp-
liquid = vloeistof
current = stroming
source = bron
(principal) main = voornaamste
shallow = ondiep
bank = oever (van rivier)
shore = oever (van meer)
course = loop
moist = vochtig
to reflect = weerkaatsen
high tide = vloed
low tide = eb
to float = drijven
surface = oppervlakte
smooth = glad
foam = schuim
swamp = moeras
to drain = droogleggen
well = (put) bron
pond = vijver
shape = vorm
to drown = verdrinken
to cling = zich vastklemmen
to flood = overstromen
flood = overstroming
muddy = modderig
(to attempt) to try = proberen
attempt = poging
(awful) terrible (horrible / dreadful) = afschuwelijk
to freeze = vriezen
below zero = onder nul
degree = graad
season = seizoen
forecast = voorspelling
to forecast = voorspellen
to predict = voorspellen
to improve = verbeteren
improvement = verbetering
(un)favourable = (on)gunstig
shower = regenbui
sévère = streng
(gale) storm = storm
(spell) period = periode
to rely (on) = vertrouwen (op)
reliable = betrouwbaar
reliability = betrouwbaarheid
phenomenon = verschijnsel
gloomy = somber
to prevail = (heersen) overheersen
(dis) agreeable = (on)aangenaam
shelter = schuilplaats
drought = droogte
ray (beam) = straal
nasty = (naar) akelig
(to adjust) to adapt = zich aanpassen
to take advantage (of) = gebruikmaken (van)
crime = misdaad
criminal = (misdadiger) crimineel
crook = misdadiger
murder = moord
homicide (AE) = moord
to murder = vermoorden
to interrogate = ondervragen
to suspect = verdenken
suspicion = verdenking
suspicious = verdacht
suspect = verdachte
to commit = plegen
corpse = lijk
to investigate = onderzoeken
investigation = onderzoek
property = eigendom
to assassinate = vermoorden (van politici)
assassination = moord
plot = complot
to recover = terugvinden
hostage = gijzelaar
(to force) to compel = dwingen
to endanger = in gevaar brengen
violence = geweld
violent = gewelddadig
to torture = martelen
to forge = vervalsen
forgery = vervalsing
to combat = bestrijden
theft = diefstal
precaution = voorzorgsmaatregel
trace = spoor
to trace = opsporen
clue = aanwijzing
to hide = verbergen
to conceal = verbergen
scent = reukspoor
to pursue = achtervolgen
to divide = verdelen
to stab = steken
to blackmail = chanteren
to rape = verkrachten
rape = verkrachting
rapist = verkrachter
to deny = ontkennen
denial = ontkenning
victim = slachtoffer
to describe = beschrijven
description = beschrijving
accurate = nauwkeurig
to bribe = omkopen
bribe = smeergeld
to stalk = stalken
to smash = stukslaan
bar = staaf
to rob = beroven
disguised = vermomd
shoplifter = winkeldief
shoplifting = winkeldiefstal
juvenile = jeugd-
accomplice = medeplichtige
notorious = berucht
to accuse (of) = beschuldigen (van)
to charge (with) = beschuldigen) (van)
accusation (charge) = beschuldiging
fraud = fraude
involved in = betrokken bij
file = dossier
(to reveal) to disclose = onthullen
revelation = onthulling
to mug = met geweld beroven
ransom = losgeld
drug trafficking = drugshandel
(prohibited) forbidden = verboden
prohibition = verbod
fugitive = voortvluchtige
to loot = plunderen
to establish = vaststellen
to use force = geweld gebruiken
to detect = opsporen
rate = percentage
to allege = beweren
allegation = bewering
capable of = in staat tot
(security) safety = veiligheid
(secure)safe = veilig
legal = legaal
illegal = illegaal
lawyer = advocaat
trial = strafzaak
lawsuit = rechtszaak
court = rechtbank, gerechtshof
solicitor = advocaat
barrister = advocaat
witness = getuige
to witness = getuige zijn van
clear = duidelijk
judge = rechter
to judge = oordelen, beoordelen
judgement = oordeel
to prove = bewijzen
proof = bewijs
exhibit = bewijsstuk
to defend = verdedigen
defence = verdediging
the defendant = de beklaagde
to acquit = vrijspreken
to doubt = twijfelen
doubt = twijfel
to convict of = veroodelen voor
convict, inmate, prisoner = gevangene
conviction = veroordeling
to confess = bekennen
innocent = onschuldig
innocence = onschuld
however = echter
guilt = schuld
guilty = schuldig
to find guilty = schuldig bevinden
to plead guilty = schuld bekennen
prison = gevangenis
to jail = gevangen zetten
to prosecute = vervolgen
prosecution = vervolging
prosecutor = officier van justitie
counsel for the defence = verdediger
to object = bezwaar maken
objection = bezwaar
oath = eed
guard = bewaker
to legalise = legaliseren
legislation = wetgeving
to state = verklaren
statement = verklaring
to appear = blijken
sentence = vonnis
life sentence = levenslang
to sentence = ter dood veroordelen
penalty = straf
death penalty = doodstraf
capital punishment = doodstraf